Statut kluba...

Temeljem čl. 13. Zakona o udrugama (74/14)  i članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)na sjednici skupštine Konjičkog kluba «APPALOOSA» iz Zagreba, II Petruševec 5, (u daljnjem tekstu “Klub”) održanoj dana 01.09.2015. god., donesen  je slijedeći:

S T A T U T
Konjičkog kluba «APPALOOSA»

 

I) OSNOVNE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:
- nazivu;
- sjedištu i području djelovanja;
- izgledu pečata Kluba;
- zastupanju;
- ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;
- o ostvarivanju javnosti rada Kluba;
- članstvu i članarini;
- pravima i obvezama članova;
- uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova;
- imovini i raspolaganju s mogućom dobiti;
- načinu stjecanja imovine;
- prestanku postojanja, te o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba
-izboru i opozivu likvidatora udruge;
 -načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba

 

NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJU DJELOVANJA  KLUBA

Čl. 2.

Naziv Kluba je: Konjički klub «APPALOOSA».
Skraćeni naziv Kluba je : KK «APPALOOSA».
Sjedište Kluba je: u Zagrebu,  II Petruševec 5
Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština.
Klub djeluje na području Grada Zagreba.

 

Čl. 3.

Konjički klub «APPALOOSA» je sportska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Konjički klub «APPALOOSA» je neprofitna pravna osoba.

 

PEČAT KLUBA

Čl. 4.

Klub ima pečat.
Pečat Kluba je pravokutnog oblika, veličine 40 x 20 mm, te sadrži naziv i sjedište Kluba.

 

OSOBE OVLAŠTENE ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Čl. 5

Klub predstavljaju i zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.
Skupština može ovlastiti i drugu osobu za zastupanje Kluba.

 

II) CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO S CILJEVIMA DJELATNOSTI KLUBA

 

CILJ OSNIVANJA KLUBAI PODRUČJE DJELOVANJA

Čl. 6.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja konjičkog sporta u Gradu Zagrebu.
Klub sukladno ciljevima Kluba djeluje na području sporta.

 

DJELATNOSTI KLUBA

Čl. 7.

Djelatnosti Kluba su slijedeće:
- planiranje rada i razvitka konjičkog sporta;
- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
- poduka i trening djece i mladeži;
-upoznavanje predškolske djece s konjima kroz šetnju i timarenje;
- pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima;
- upravljanje sportskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik;
- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
- ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;
- organiziranjei sudjelovanje u organiziranju sportskih priredbi, natjecanja i manifestacija u skladu sa zakonom;
- uzgoj i unapređenje uzgoja i promicanje Appaloosa i drugih pasmina western konja te briga o njihovoj dobrobiti i zdravlju;
- organizacija i provođenje terapijskog jahanja u svrhu rehabilitacije osoba s hendikepom i promicanja kvalitete života;
- organizacija i provođenje programa i aktivnosti u svrhu smanjenja akumuliranog stresa, poboljšavanja komunikacije, jačanja timskog duha te ostvarivanje kohezije i sinergijskog efekta u zajedničkom radu kroz jahanje i druženje s konjima;
- organizacija stručne nastave i učeničke prakse sa srednjim školama i fakultetima;
-prijevoz konja u vlasništvu Kluba i članova Kluba

 

JAVNOST RADA

Čl. 8.

Rad Kluba je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

Javnost rada ostvaruje se primjerice:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima;
- na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, te
- putem medija.

 

III) ČLANSTVO  U  KLUBU

 

ČLAN KLUBA

Čl. 9.

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvatiStatut  Kluba.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost

 

VRSTE ČLANSTVA

Čl. 10.

Članstvo može biti:
- redovito
- podupiruće
- počasno

 

REDOVITI ČLAN

Čl. 11.

Redoviti član je onaj koji aktivnim sportskim radom pridonosi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba.

 

PODUPIRUĆI ČLAN

Čl. 12.

Podupirući član je onaj koji svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba.

 

POČASNI ČLAN

Čl. 13.

Počasnim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

 

POPIS ČLANOVA

Čl. 14.

Članom Kluba postaje se temeljem Odluke Predsjednika Kluba i upisom u popis članova koji vodi Tajnik Kluba.
Popis članova vodi se u papirnatom obliku i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, adresi stanovanja i broju telefona.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

VISINA ČLANARINE

Čl. 15.

Visinu članarine određuje Skupština.

 

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Čl. 16.

Prava, obaveze i odgovornosti članova su:
- plaćanje članarine
- bavljenje aktivnostima Kluba,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba,
- čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza,
- briga o dobrobiti i zdravlju konja.

 

PRESTANAK ČLANSTVA

Čl. 17.

Članstvo u Klubu prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine;
- isključenjem.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjednik.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave Odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.
Za povrede obaveza članova propisanih Statutom Predsjednik može poduzeti stegovne mjere privremenog ili trajnog isključenja člana.

 

UDRUŽIVANJE KLUBA

Čl. 18.

Klub se može udružiti u Zagrebački konjički savez te Hrvatski  Konjički Savez.
Klub se može udružiti i u druge sportske udruge radi usklađivanja posebnih i zajedničkih ciljeva, planiranja, organiziranja i provođenja razvoja i unaprjeđenja konjičkog sporta i provođenja konjičkih sportskih programa.
Klub se može udružiti u domaće i međunarodne udruge i organizacije radi uzgoja western pasmina konja.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV) RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Čl. 19.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležna je Skupština.

 

 V)  TIJELA   KLUBA

Čl. 20.

Tijela Kluba su:
1. Skupština
2. Predsjednik
3. Dopredsjednik
4. Tajnik

 

SKUPŠTINA

Čl. 21.

Skupština je najviše tijelo koje upravljanja Klubom.
Skupštinu sačinjavaju svi redoviti, poslovno sposobni članovi Kluba.
Maloljetnici s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na skupštini Kluba uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

 

VRSTE SKUPŠTINE

Čl. 22.

Skupština može biti:
- redovita,
- izborna i
- izvanredna.

 

ODRŽAVANJE SKUPŠTINE

Čl. 23.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Izvanredna Skupština održava se u slučaju ukazane potrebe.

 

NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE

Čl. 24.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednicete dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova SkupštineKluba.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima i osobama ovlaštenim za zastupanje sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Kluba upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

 

PREDSJEDANJE SKUPŠTINI

Čl. 25.

Skupštini predsjeda Predsjednik Kluba a u njegovoj odsutnosti Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

 

ODLUČIVANJE SKUPŠTINE

Čl. 26.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odlučuje većinom glasova nazočnih, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Čl. 27.

Skupština Kluba:
- utvrđuje politiku rada i razvitka Kluba;
- donosi i mijenja Statut Kluba;
- donosiplan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
-donosi godišnje financijsko izvješće
-odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarske djelatnosti;
- donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
-odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Kluba;
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
-imenuje i opoziva likvidatora Kluba;
- razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba;
- daje smjernice za rad Kluba;
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom;
-odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba;
- odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine;
-odlučje o statusnim promjenama;
-odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

 

PREDSJEDNIK KLUBA

Čl. 28.

Predsjednik Kluba obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom.
Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.

 

FUNKCIJE I POSLOVI PREDSJEDNIKA KLUBA

Čl. 29.

Predsjednik Kluba:
- zastupa Klub;
- saziva Skupštinu Kluba;
- rukovodi radom Skupštine Kluba;
- utvrđuje prijedlog programa rada te Statut i druge akte koji se podnose Skupštini  na razmatranje i prihvaćanje;
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planova rada;
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
- upravlja imovinom Kluba:
- podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini;
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba;
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba;
- donosi odluke o isključenju člana iz Kluba;
-sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba;
-dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

 

ODGOVORNOST PREDSJEDNIKA

Čl. 30.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini.
Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.
Predsjednik je odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

 

DOPREDSJEDNIK KLUBA

Čl. 31.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamijenjuje Dopredsjednik, kojeg bira Skupština Kluba.
Mandat Dopredsjednika traje četiri godine.

 

TAJNIK KLUBA

Čl. 32.

Tajnik Kluba obavlja stručno- administrativne poslove u Klubu.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine.

 

POSLOVI TAJNIKA KLUBA

Čl. 33.

Tajnik Kluba obavlja slijedeće poslove:
- vodi popis članova;
- zastupa Klub;
- osigurava izvršavanje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine i Predsjednika;
- zaključuje ugovore kad je za to ovlašten;
- brine se za namjensko trošenje sredstava;
- priprema sjednice Skupštine i tijela Kluba i pomaže predsjedniku  u njegovom radu;
- potpisuje poslovnu dokumentaciju;
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik Kluba, odnosno poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba.

 

KOMISIJE I RADNA TIJELA

Čl. 34.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela, utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

VI) IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

IMOVINA KLUBA

Čl. 35
Imovinu Kluba čine:
- novčana sredstva;
-osnovno stado;
- pokretne stvari;
- nekretnine
- druga imovinska prava.

 

NAČIN STJECANJA IMOVINE

Čl. 36.

Klub stječe imovinu:
- od članarine;
- od dobrovoljnih priloga i darova;
- od kotizacije za sudjelovanje u aktivnostima kluba;
- od naplate usluga, proizvoda iz djelatnosti kluba;
- od prodaje imovine kluba;
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

IZVJEŠĆE O MATERIJALNO-FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Čl. 37.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII) PRESTANAKPOSTOJANJA  KLUBA

 

PRESTANAK RADA KLUBA

Čl. 38.

Klub prestaje s radomodlukom Skupštine iliu drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Kluba Skupština donosi odluku o raspodjeli preostale imovine sukladno Zakonu o udrugama.

 

VIII) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

DONOŠENJE - IZMJENA STATUTA

Čl. 39.

Statut Kluba, kao i izmjene i dopune Statuta, donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.

 

TUMAČENJE STATUTA I DRUGIH AKATA

Čl. 40.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje odredbi drugih akata daje Predsjednik Kluba.

 

U Zagrebu, 01.09.2015.god.

                                                                     Konjički klub «APPALOOSA»
                                                                     Žarko Magaš -  predsjednik